سلامتی

۱۸دی ۱۳۹۶

هر نوع بیماری به دلیل بهم خوردن تعادل این شعور درونی ماست. زمانی که انرژی‌های ما ناهماهنگ باشند، در سطح سلولی باعث بهم خوردن تعادل آنزیم‌ها و هورمون‌ها و کارکرد متعادل سلول‌ها خواهد شد که در نهایت باعث بروز بیماری در ما می‌شود.

0

Your Cart