ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ برای جذب شغل مورد نظر خود استفاده کنید!

 

ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ هیچ‌وجه ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ می‌رسد ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻐﻠﯽ ﺭﺅﯾﺎﯾﯽ می‌خواهند؛ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

 

https://strongmind.ir/wp-content/uploads/jazb-shoghl.jpeg

جذب شغل رویایی

 

تمرین‌های زیر و عبارت تاکیدی امروز فقط برای شماست:

 

  • تجسم خلاق ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ!

ﺩﺭ ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻮﺩ، ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭ، ﻣﺤﯿﻂ ﺁﻥ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﺍ به‌دقت ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺫﻫﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ.

تماﻡ ﺍﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﺍ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ‏«ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺠﺴﻢ‏» یا تابلو آرزوها ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺗﺎﻕ، لپ‌تاپ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

 

  • ﺷﺎﺩ، ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺭﺅﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ نگرانی‌های ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ کائنات ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺭوﯾﺎﯾﯽ شکرگزاری ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﺭﺍﺳﺦ قانون جذب ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺏ، ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ می‌رسد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻻﯾﻖ ﺁﻥ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ.

 

  • ﻗﺪﺭﺕ عبارت‌های ﺗﺄﮐﯿﺪﯼ روزانه ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ نکنید!

ﺍﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻭﻓﻮﺭ فرصت‌ها هم‌اکنون ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ فرصت‌ها ﺑﻬﺮﻩ می‌گیرم. ﺷﻐﻞ رؤیایی‌ام همین‌جا ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ آماده‌ام ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻡ.

یا جمله تاکیدی خانم فلورانس اسکاولشین:

من کاری دارم عالی
به شیوه‌ای عالی
با خدمتی عالی
برای درآمدی عالی

هر ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭاﺕ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ گونه‌ای ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻨﺪ.

 

  • ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺭﺍ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺭﺍ باور ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ شغل ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ شده‌اید. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﻠﯽِ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ جشن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 

  • مسئولیت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ!

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻭﻉ می‌شود. ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺍﻣﺎ می‌خواهید ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ کرده‌اید. این موقعیت را دوست داشته باشید و برای آن سپاسگزار باشید و قبول کنید که این شرایط و این کار را شما جذب کردید پس بهتر از آن را هم می‌توانید جذب کنید.

 

بخوانید:  خویشتن دوستی و قانون جذب
2 دیدگاه در جذب شغل با قانون جذب!
  1. سلام من این کار انجام میدم تا یک ماه دیگه نتیجه مثبت اینجا می ذارم


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0

Your Cart