صفحه اصلی

۰۳بهمن ۱۳۹۶

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﯿﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ می‌کند ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ‌ﺗﺮ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎﻥ روبرو شویم.

۱۸دی ۱۳۹۶

هر نوع بیماری به دلیل بهم خوردن تعادل این شعور درونی ماست. زمانی که انرژی‌های ما ناهماهنگ باشند، در سطح سلولی باعث بهم خوردن تعادل آنزیم‌ها و هورمون‌ها و کارکرد متعادل سلول‌ها خواهد شد که در نهایت باعث بروز بیماری در ما می‌شود.

0

Your Cart